Komt jouw gemeenschapscentrum in aanmerking voor gegevensregistratie in CCinC?

CCinC is een digitale applicatie om de werking van cultuurcentra in de Vlaamse Gemeenschap in kaart te brengen. Voorlopig kan de applicatie gebruikt worden door cultuurcentra, zoals die gedefinieerd werden binnen het decreet lokaal cultuurbeleid, maar we willen CCinC 2.0 ook openstellen voor gemeenschapscentra. Wanneer we hier verder spreken over ‘cultuurcentrum’ of ‘cultuurcentra’ bedoelen we dit in ruime zin (dus zowel de cultuurcentra als de gemeenschapscentra). 

Aan welke criteria moet het gemeenschapscentrum beantwoorden? 

Om gebruik te kunnen maken van CCinC 2.0 moeten drie voorwaarden vervuld zijn. Het cultuurcentrum:

1) bestaat uit een culturele infrastructuur die door alle actoren in het culturele veld kan worden gebruikt :

  • De infrastructuur is gericht op het realiseren van de drie hoofdopdrachten van cultuurcentra. (zie verder) 
  • Het cultuurcentrum kan bestaan uit één of in meerdere gebouwen: het cultuurcentrum is het geheel van de culturele infrastructuur in de gemeente en deelgemeenten. 

2) is een lokale professionele actor:

  • Het cultuurcentrum is een lokale culturele actor met een mogelijk regionaal belang, verbonden aan een lokale overheid. 
  • De beheers- en bestuursorganen zijn opgericht in lijn met de Cultuurpactwetgeving.
  • Er is minstens één persoon professioneel tewerkgesteld, die werk uitoefent dat inhoudelijk gelinkt is aan de hoofdopdrachten van het cultuurcentrum. (zie verder)

3) realiseert drie hoofdopdrachten:

  • Cultuurspreiding: de presentatie en het aanbieden van allerlei cultuuruitingen, van zowel professionele als amateurkunsten, zowel de receptieve activiteiten als een door het centrum geprogrammeerd aanbod.
  • Gemeenschapsvorming, -opbouw, -versterking: activiteiten die de kwaliteit van de samenhang van de lokale gemeenschap versterken. Het gaat onder meer om het ter beschikking stellen van infrastructuur voor het lokale culturele leven, op een actieve wijze activiteiten opzetten met lokale actoren of er aan deelnemen met als doelen de kwaliteit te verhogen en het publieksbereik te vergroten, meewerken aan culturele en educatieve samenwerkingsverbanden, initiatieven nemen om het lokale weefsel te versterken via geïntegreerde projecten die samen met derden worden opgezet, het coördineren en aanvullen van het informele en het niet-formele educatieve aanbod in de gemeente.
  • Cultuurparticipatie: inspanningen m.b.t. de toeleiding naar het cultuuraanbod (zie ook gemeenschapsvorming).